OM VESLEFRIKK BARNEHAGE

Veslefrikk Barnehage Ålesund SA har en har småbarns avdeling; Sol 0-1 år og 2-6 års avdeling, bestående av; Kometkammeratene, Kometene, Måne og Stjerne.

Veslefrikk er organisert som et andelslag og ble første gang stiftet 6. mars 1990, (bestod av 18 andeler). Barnehagen holdt da til i lokalene til Røde Kors i Spjelkavik.
28. juni 2004 flyttet barnehagen inn i nytt bygg. Personalet var med å utforme
bygget etter innsprirasjon fra Reggio Emilia filosofien. Barnehagen har i dag ca
60 andeler. Andelslaget eies og drives av foreldrene. Det har kun ideelt og ikke
økonomisk formål, nemlig å drive barnehage.

Barnehagen ligger i Spjelkavik sentrum i nærheten av Spjelkavik barneskole,ungdomsskole og videregående skole, skjermet for trafikk og trafikkstøy.

Vi er så heldig at vi ligger i et flott skogsområde med kort vei til skog, fjell, vann og sjø. Det er et rikt nærmiljø ved barnehagen med butikker, servicebedrifter, brannstasjon, bibliotek, kino, bowling, golfbane, svømmehall, bank, skoler m.m.

Fordi barnehagen har alt i naturen rundt seg, også inne på uteområdet, kan barnehagen bidra til at barna utvikler respekt for og tilhørighet til, mennesker, natur og nærmiljø. Dette miljøet er en av våre rikeste kilder til lek, utforsking og opplevelser.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia
filosofien og er medlem av Reggio Emilia nettverket i Ålesund. Vi ser på barn
som aktive, kompetente, og ressurssterke individer, som er nysgjerrig, har lyst
til å lære, vokse, utvikles og som kan selv. Vi prøver å benytte pedagogisk
dokumentasjon som et verktøy i videreutviklingen av det pedagogiske innholdet.

Barnehagen er bygd med tanke på å skape og tilrettelegge et spennende og utviklende lekemiljø for barna. Et miljø som gir glede, trygghet, rom for lek og sosialt samspill, vennskap, dialog, læring, utforsking, nysgjerrighet, eksperimentering med materiell og fysisk aktivitet.

STYRING OG SAMARBEID
FORELDRERÅD / ANDELSLAG (barnehageloven §4)
FORELDRERÅD
- Barnehagens øverste organ.
- Består av foreldrene/de foresatte som innehar andeler av barnehagen.
- Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom de ansatte og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
- Foreldrerådet har normalt møte to ganger i året. Rådet har rett til å uttale seg før avgjørelser blir tatt, men har i motsetning til styret ikke egen vedtektsmyndighet. Vedtektsmyndighet får medlemmene i foreldrerådet først når de er samlet til andelsmøte.
- Foreldrerådet velger representanter som representerer foreldrene i
samarbeidsutvalget.

STYRET/SAMARBEIDSUTVALG (barnehageloven§4)
STYRET:
- Består av 3 representanter fra andelshavere som har barn i barnehagen og 2
representanter fra de ansatte i barnehagen.
- Styret leder den daglige drift av barnehagen på bakgrunn av budsjett vedtatt
av foreldrerådet og legger frem regnskap og budsjett for foreldrerådet.
- Styret skal påpeke overfor foreldrerådet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, foreskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

SAMARBEIDSUTVALG:
- Samarbeidsutvalget består av en fra styret, 4 ansatte og 4 foreldre.
- Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan, planlegge dugnader og være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen.

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i både samarbeidsutvalg og
styret, men har ikke stemmerett.