Å VÆRE INSPIRERT AV REGGIO EMILIA

Reggio Emilia filosofien har sitt utgangspunkt i Italia. Filosofien har ikke sin opprinnelse i noen spesiell teori eller pedagogikk. Pedagogikken blir en sammenfatning av det som har vist seg å fungere bra i ulike pedagogiske metoder og er av den grunn stadig i forandring. Den bygger på en tanke om at barn er svært kompetente, og viktigheten av å hente frem barns kompetanse. Vi jobber for å forene vitenskap, kunst, fantasi, kropp og sjel, ved å bruke barnas forskertrang, nysgjerrighet, undring og gleden av å finne ut av ting.

Barnehagearbeidet i Reggio Emilia bygges opp med utgangspunkt i barnas bilde skapende virksomhet. Billedspråket er et redskap for barn til å skaffe seg kunnskap om seg selv og virkeligheten rundt seg. Øyet er den viktigste sansen, men barna skal kunne oppleve med alle sine sanser og fordype seg i opplevelsen.

DE TRE PEDAGOGER – BARNET, DEN VOKSNE OG DET FYSISKE ROM ER EN VIKTIG DEL AV DENNE FILOSOFIEN:

1. BARNET

Barn tilegner seg kunnskap, ferdighet og verdier gjennom lek. Det er viktig at barn får bearbeide inntrykk og opplevelser de har hatt. Dette kan gjøres gjennom samtaler, tegninger, drama, musikk osv. På denne måten kan barna få anledning til å tenke nytt omkring noe de allerede vet noe om. Barnet lærer, ved å forstå. Barnet har ressurser, og kan skape sin egen kunnskap. De forstår best ved å få gjøre ting selv og har et medfødt behov for å lære og utvikle seg.

Vi mener det er viktig at barna får være med på å påvirke sin egen hverdag. Det blir gjort ved f.eks barnemøter, der det blir anledning til å ta opp saker som barna har lyst til å diskutere. Barnehagen er først og fremst til for barna.

2.DEN VOKSNE

Den voksne skal støtte og oppmuntre barna til selv å forske å finne ut av ting. Vi skal også være gode samtalepartnere for barna. Barna trenger voksne som har evne til å lytte og være opptatt av barna.

Voksne som kan tilrettelegge og stimulere slik at barna hele tiden tilegner seg ny kunnskap. Barna skal møte voksne som gir omsorg, som har tid, og som vil være
medforskende.

DOKUMENTASJON

Som mål har vi: De voksnes oppgave blir å synliggjøre barnas hverdag, gjennom observasjoner og dokumentasjoner.

Dokumentasjonen skal gi et helhetlig inntrykk, være innbydende og pirre
nysgjerrigheten. Alt som blir gjort dokumenteres. Dokumentasjon handler om å
synliggjøre praksis; det barna sier og tenker, men også hva man som pedagog sier
og gjør sammen med barna. Dokumentasjonene synliggjøres gjennom bruk av foto,
notater av hva barna sier og egne refleksjoner og utstillinger av barnas ulike
uttrykksformer.

Dokumentasjonen er viktig fordi den synliggjør barnas arbeider for dem selv og tydelig gjør veien de har gått fra tanker om noe, til opplevelse, fordypning og bearbeidelse av ny viten. Den bidrar til å gi barna en ny identitet og forsterker opplevelsen av å være en viktig del av gruppen, der hvert enkelts uttrykk og inntrykk er like verdifullt som den ved siden av.

De voksne bruker mye tid på faglige diskusjoner, der enkelt barn, gruppen og filosofien blir tatt opp, (på møter).

3.DET FYSISKE ROM

Rommene vi ferdes i påvirker oss. Rommene taler til oss. Vårt mål er at rommene skal vise hva vi er opptatt av. Det kan gjøres f.eks med dokumentasjoner og lignende.. Det som henges på veggene og som stilles ut er med på å påvirke sanseutviklingen.

Det skal være innredet slik at rommene skal innby til lek, forsking og skapende aktiviteter. Material som barna trenger skal være lett tilgjengelig og oversiktlig plassert. Rommet skal forandre seg i takt med det som foregår på avdelingen.

Uterommet er også viktig. Vi prøver derfor å jobbe slik at det blir mindre skille mellom aktiviteter som skjer ute/inne.

Reggio-innspirasjonens styrke er at den viser hva det vil si i praksis å synliggjøre det kompetente, kreative og utforskende barnet.

Vi tror Reggio filosofien kan tilføre oss verdifulle synspunkter på hva en kan oppnå med alle barnas uttrykksevne ved å fordype seg i ett tema. Det betyr at vi bruker lang tid og utnytter de muligheter som ligger i barnehagens nærmiljø og lokalkultur. Vi mener dette gir inspirasjon til alternative arbeidsmåter som forming, musikk, drama og bevegelse – barnet synliggjør sine sanser.

"ET BARN HAR HUNDRE SPRÅK..”

Et barn er laget av hundre.
Barnet har hundre språk.
Barnet har hundre språk,
hundre hender, hundre tanker,
Hundre måter å tenke på, å leke og
snakke på.


Hundre alltid hundre måter å lytte, undres, å synes om,
Hundre lyster, å synge og forstå.
Hundre verdener å oppdage.
Hundre verdener å oppfinne.
Hundre verdener å
drømme frem.

Et barn har hundre språk
(og dertil hundre hundre hundre)
men berøves nittini.
Skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen.

Man ber barn:
Å tenke uten hender, å handle uten hode,
å lytte men ikke snakke, å begripe uten gleden i
å henføres og overraskes annet enn til påske og jul.

Man sier til dem:
At leken og arbeidet, det virkelige og det innbillede,
vitenskapen og fantasien, himmelen og jorden,

fornuften og drømmene er foreteelser
som ikke henger sammen.

Man sier dem at det ikke fins hundre.
Men barnet sier:tvert imot,
det er hundre som fins.

Malaguzzi

– ildsjelen bak arbeidet med Reggio
Emilia

Linker:
http://zerosei.comune.re.it/inter/index.htm
http://www.reggioemilia.se