VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM

VI ØNSKER AT BARNA SKAL LÆRE GJENNOM SANSENE, SIN NYSGJERRIGHET OG TRANGEN TIL Å UTFORSKE, I ET POSITIVT SOSIALT SAMSPILL. VI ØNSKER Å SE ENKELTBARNET OG GI DET OPPLEVELSEN AV MESTRING, HVOR ERFARINGENE SKAL VÆRE PREGET AV LEK, GLEDE OG HUMOR.

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PLATTFORM BYGGER PÅ:

INSPIRASJON FRA REGGIO EMILIAI 2001
fikk vi øynene opp for ”Reggio Emilia”. Vi er medlem i Reggio Emilia nettverket
her i Ålesund, sammen med 5 andre barnehager (kommunale og private).

Reggio Emilia filosofien har sitt utgangspunkt i Italia. Filosofien har ikke sin opprinnelse i noen spesiell teori eller pedagogikk. Pedagogikken blir en sammenfatning av det som har vist seg å fungere bra i ulike pedagogiske metoder og er av den grunn stadig i forandring. Den bygger på en tanke om at barn er svært kompetente, og viktigheten av å hente frem barns kompetanse.

Vi jobber for å forene vitenskap, kunst, fantasi, kropp og sjel, ved å bruke barnas forskertrang, nysgjerrighet, undring og gleden av å finne ut av ting.

Barnehagearbeidet i Reggio Emilia bygges opp med utgangspunkt i barnas bilde skapende virksomhet. Billedspråket er et redskap for barn til å skaffe seg kunnskap om seg selv og virkeligheten rundt seg. Øyet er den viktigste sansen, men barna skal kunne oppleve med alle sine sanser og fordype seg i opplevelsen.

DE TRE PEDAGOGER
BARNET, DEN VOKSNE OG ROMMET ER EN VIKTIG DEL AV DENNE
FILOSOFIEN:

BARNET
Barn tilegner seg kunnskap, ferdighet og verdier gjennom lek. Det er viktig at barn får bearbeide inntrykk og opplevelser de har hatt. Dette kan gjøres gjennom
samtaler, tegninger, drama, musikk osv. På denne måten kan barna få anledning
til å tenke nytt omkring noe de allerede vet noe om.

Barnet lærer, ved å forstå. Barnet har ressurser, og kan skape sin egen kunnskap. De
forstår best ved å få gjøre ting selv og har et medfødt behov for å lære og utvikle seg.

Vi mener det er viktig at barna får være med på å påvirke sin egen hverdag. Det blir gjort ved f.eks barnemøter, der det blir anledning til å ta opp saker som barna har lyst til å diskutere. Barnehagen er først og fremst til for barna.

DEN VOKSNE
Den voksne
skal støtte og oppmuntre barna til selv å forske å finne ut av ting. Vi skal
også være gode samtalepartnere for barna. Barna trenger voksne som har evne til
å lytte og være opptatt av barna. Voksne som kan tilrettelegge og stimulere slik
at barna hele tiden tilegner seg ny kunnskap. Barna skal møte voksne som gir
omsorg, som har tid, og som vil være medforskende.

DOKUMENTASJON
Som mål har vi bla at: De voksnes oppgave blir å synliggjøre barnas hverdag,
gjennom observasjoner og dokumentasjoner. Dokumentasjonen skal gi et helhetlig
inntrykk, være innbydende og pirre nysgjerrigheten. Alt som blir gjort dokumenteres.

Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis; det barna
sier og tenker, men også hva man som pedagog sier og gjør sammen med barna. Dokumentasjonene synliggjøres gjennom bruk av foto, notater av hva barna sier og egne refleksjoner og utstillinger av barnas ulike uttrykksformer.

Dokumentasjonen er viktig fordi den synliggjør barnas arbeider for dem selv og tydelig gjør veien de har gått fra tanker om noe, til opplevelse, fordypning og bearbeidelse av ny viten. Den bidrar til å gi barna en ny identitet og forsterker opplevelsen av å være en viktig del av gruppen, der hvert enkelts uttrykk og inntrykk er like verdifullt som den ved siden av.

De voksne bruker mye tid på faglige diskusjoner, der enkelt barn, gruppen og filosofien blir tatt opp.

DET FYSISKE ROM
Rommene vi ferdes i påvirker oss. Rommene taler til oss. Vårt mål er at rommene skal vise hva vi er opptatt av. Det kan gjøres f.eks med dokumentasjoner og
lignende.. Det som henges på veggene og som stilles ut er med på å påvirke
sanseutviklingen.

Det skal være innredet slik at rommene skal innby til lek, forsking og skapende aktiviteter. Material som barna trenger skal være lett tilgjengelig og oversiktlig plassert. Rommet skal forandre seg i takt med det som foregår på avdelingen.

Uterommet er også viktig. Vi prøver derfor å jobbe slik at det blir mindre skille mellom aktiviteter som skjer ute/inne.

Reggio-innspirasjonens styrke er at den viser hva det vil si i praksis å
synliggjøre det kompetente, kreative og utforskende barnet.

Vi tror Reggio filosofien kan tilføre oss verdifulle synspunkter på hva en kan oppnå med alle barnas uttrykksevne ved å fordype seg i ett tema. Det betyr at vi bruker lang tid og utnytter de muligheter som ligger i barnehagens nærmiljø og lokalkultur. Vi mener dette gir inspirasjon til alternative arbeidsmåter som forming, musikk, drama og bevegelse – barnet synliggjør sine sanser.

DET ANDRE GJENNOMGÅENDE HOVEDOMRÅDET ER:

SOSIALKOMPETANSE
Det er nødvendig forbarn å lære litt om hvordan de skal omgås andre. Sosial  kompetanse vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter, å mestre samspill med andre og lykkes i å omgå andre. Det inkluderer de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og
motivasjon som barn trenger for å mestre utfordringer i det miljøet de oppholder
seg i.

Det handler om å utvikle ressurser hos barna som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Vi ønsker at barna skal lære noe om toleranse og utvikle evnen til å vise omsorg for andre. Det er gjennom leken barn møter de største utfordringene, og det er her de beste utviklingsmulighetene ligger.

Barn som ikke mestrer sosial ferdighet i lek blir ofte ekskludert av de andre barna. Det er likevel et faktum at noen barn er flinkere til å leke enn andre. Gjennom organiserte samlinger og bevisst personal, har vi som målsetting å styrke fellesskapet og samholdet i barnegruppen. Barna skal oppmuntres til å verne om hverandre og respektere hverandre.

Barnehagen skal gjennom disse hovedområdene arbeide for å gi det enkelte barn visse basiskvalifikasjoner som:

- å kunne ta og opprette kontakt med andre.

- å utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne.

- å utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.

- å kunne kommunisere effektivt på ulike plan.

- å kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler.

- å kunne samarbeide, ta hensyn til å vise omsorg for andre.

- å lære seg og selv bidra til å utforme positive normer for samhandling.

Disse målene kan det arbeides ut fra både på kort og lang sikt, og krever en observant og deltakende voksen, som er med i et aktivt samspill med barna. Det dreier seg om utvikling av identitet og kompetanse som er nødvendig i det daglige liv sammen med andre barn og voksne i barnehagen oghjemme.

Vi bruker tre opplegg: ”Steg for Steg” ,”Du og jeg og vi to” og "Det er mitt valg!". Dette er opplegg som gjør det lettere å trene sosiale ferdigheter. Vi kommer ikke til å følge oppleggene slavisk, men tar ut de delene vi synes barnegruppen har mest behov for å arbeide med og tilpasser det etter barnas alder. Sosial kompetanse jobbes det dessuten med kontinuerlig i hverdagen.

”Steg for Steg” og "Det er mitt valg!" blir også brukt i flere skoler.

I BARNEHAGEN LIGGER DE VIKTIGSTE FORUTSETNINGENE FOR AT BARN SKAL KUNNE UTVIKLE ET SOSIAL SAMSPILL OG EVNE TIL Å KOMMUNISERE MED ANDRE.